Business Model VS Business Strategy

Photo by Pixabay on Pexels.com

Daily photo blog, reviews, photography tips, gear buying guides, and more.

Established in June of 2010, Edison is a blog focusing on the world of photography. We partner with some of the best vendors in the photography space to provide you with informative gear, tools, and other products you might need to succeed. If you like our content, don’t forget to subscribe at the bottom of the page.

Latest Posts

Valid & Reliable

เราเชื่อว่าคุณทำงาน หรือธุรกิจของคุณอย่างชำนาญอยู่แล้ว แต่มีงานบางอย่างที่เราอาจช่วยคุณได้ ในสิ่งที่อาจไม่ใช่งานหรือความชำนาญหลักของคุณ แต่งานดังกล่าวนั้นเป็นความชำนาญหลักของเรา WCG Consulting Group เป็นการรวมกลุ่มของมืออาชีพในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การศึกษาเชิงธุรกิจ การวิจัยประยุกต์ รวมถึงงานวิชาการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวมตัวกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ศักยภาพและประสบการณ์ของเราในการเป็นที่ปรึกษา หรือช่วยงานกับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล หรือองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือในบริการด้านต่าง ๆ ของเรา บริการของเรา การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ | นวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ | กลยุทธ์ | การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ | ทรัพยากรณ์มนุษย์ | การวิเคราะห์นโยบาย | การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การวิจัย และวิเคราะห์ | Research & Analysis การวิจัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะในการวิจัยนั้นมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การตั้งสมมุติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวามถึงการสร้างข้อสรุปเชิงนโยบาย ที่ WCG เรามีทีงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยท่านในการวิจัยทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ การวิจัยด้วยแบบสอบถาม (survey research) การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences…

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: