Balanced Scorecard Strategy Map

แผนที่นำทางตามแผนกลยุทธ์

การบริหารกลยุทธ์ด้วย Balanced Scorecard Strategy Map

มีอยู่คำถามหนึ่งที่เรามักจะได้ยินในการสนทนากันระหว่างผู้บริหารคือ “คุณเคยมีปัญหาเรื่องการทำและบริหารกลยุทธ์หรือไม่” การวางกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันโดยพนักงานของทั้งองค์กร และให้พนักงานทั้งหมดมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนัก

คำตอบสำหรับคำถามข้างต้นคือ หากมีปัญหาด้านการกลยุทธ์ ให้ลองตามที่ Robert S. Kaplan และ David P. Norton เสนอคือ เขียนเป็นแผนที่ดู (map it!) การเขียนแผนที่ดังกล่าวคือการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ หรือ balanced scorecard strategy map ที่โด่งดังของ Kaplan & Norton นั่นเอง

ในยุคดิจิตอลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน องค์กรต่าง ๆ จะต้องใช้ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (intangible assets) เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า ทักษะหรือความรู้ของพนักงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค์กร ในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อลูกค้า และการปรับปรุงองค์กรในด้านต่าง ๆ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนจะเป็นแหล่งหลักของการสร้างความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กับองค์กรได้ก็ตาม แต่เราไม่มีเครื่องมือใด ๆ ที่จะอธิบายว่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเเหล่านี้สามารถสร้างคุณค่า (value) ให้กับองค์กรแลtลูกค้าขององค์กรได้อย่างไร

ถึงแม้ว่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนจะมีความสำคัญมากในยุกต์ปัจจุบัน แต่คุณค่าที่องค์กรสร้างขึ้นเพื่อเสนอต่อตลาดนั้นเกิดจากการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งทรัพย์สินที่มีตัวตน (tangible assets) และไม่มีตัวตน ทรัพย์สินทั้งสองประเภทนี้ถูกนำไปใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยผ่านการวางกลยุทธ์ (strategy)

Balanced scorecard (BCS) เป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจถึงวิธีที่องค์กรสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าในยุคดิจิตอลนี้ BSC วัดผลการดำเนินงานขององค์กรจากสี่มุมมองคือ ด้านการเงิน (financial) ลูกค้า (customer) กระบวนงานภายใน (internal process) และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง (learning and growth) นั่นหมายความว่า BSC จะเป็นสิ่งที่ชี้ทาง หรือเป็นกรอบให้เราคิดได้อย่างมีเหตุมีผลว่า ความรู้ ทักษะ และระบบอะไร ที่บุคคลากรขององค์กรจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพื่อสร้างศักยภาพรวมถึงประสิทธิภาพในการนำเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการสู่ตลาด ในที่สุดปัจจัยเชิงเหตุและผลเหล่านี้จะนำมาซึ่งผลประกอบการทางการเงินที่ดี รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

สี่มุมมองของ BSC สามารถนำมาประกอบกันเป็นแผนที่ได้ด้วยการทำแผนที่กลยุทธ์ (strategy map) เมื่อนำเนื้อหาของ BSC มาเขียนเป็นแผนที่กลยุทธ์แล้ว (balanced scorecard strategy map) จะทำให้เราเห็นถึงเหตุและผล (causes and effect) ของกระบวนการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลลัพท์ที่ดีที่เราต้องการได้

บริการของเรา

ทีมงานด้านกลยุทธ์ของเราสามารถช่วยท่านได้ในการ

-ทำ balanced scorecard (BSC)

-ทำ balanced scorecard strategy map

-ทำ workshop หรืออบรมการทำ ฺBSC และ BSC strategy map


ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com%d bloggers like this: