About Us

WCG Consulting Group

WCG Consulting Group เป็นการรวมกลุ่มของมืออาชีพในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การศึกษาเชิงธุรกิจ การวิจัยประยุกต์ รวมถึงงานวิชาการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

กลุ่มที่ปรึกษาของเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวมตัวกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ศักยภาพและประสบการณ์ของเราให้คำปรึกษา หรือช่วยงานกับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล หรือองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือในบริการด้านต่าง ๆ ของเรา

บริการของเรา

  • การวิจัยและวิเคราะห์ | Research & Analysis
  • นวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ | Business Model
  • การทำกลยุทธ์ | Strategy
  • การมองไปข้างหน้าเชิงกลยุทธ์ | Strategic Forsights
  • ทรัพยากรณ์มนุษย์ | Human Resources Management
  • การวิเคราะห์นโยบายและโครงการ |Project & Policy Analysis
  • การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | Feasibility Study
  • การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม | Social and Economic Impact Assessment

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: