Valid & Reliable

Photo by Pixabay on Pexels.com

Photo by Gabriela Palai on Pexels.com

เราเชื่อว่าคุณทำงาน หรือธุรกิจของคุณอย่างชำนาญอยู่แล้ว

แต่มีงานบางอย่างที่เราอาจช่วยคุณได้ ในสิ่งที่อาจไม่ใช่งานหรือความชำนาญหลักของคุณ แต่งานดังกล่าวนั้นเป็นความชำนาญหลักของเรา

WCG Consulting Group เป็นการรวมกลุ่มของมืออาชีพในหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กร การศึกษาเชิงธุรกิจ การวิจัยประยุกต์ รวมถึงงานวิชาการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

เราแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรวมตัวกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ศักยภาพและประสบการณ์ของเราในการเป็นที่ปรึกษา หรือช่วยงานกับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคล หรือองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือในบริการด้านต่าง ๆ ของเรา

บริการของเรา

การวิจัยและวิเคราะห์สถิติ | นวัตกรรมทางโมเดลธุรกิจ | กลยุทธ์ | การคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ | ทรัพยากรณ์มนุษย์ | การวิเคราะห์นโยบาย | การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ | การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

การวิจัย และวิเคราะห์ |

Research & Analysis

Photo by Lukas on Pexels.com

การวิจัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะในการวิจัยนั้นมีหลายขั้นตอนตั้งแต่การตั้งสมมุติฐาน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวามถึงการสร้างข้อสรุปเชิงนโยบาย ที่ WCG เรามีทีงานที่ปรึกษาด้านการวิจัยคอยให้ความช่วยท่านในการวิจัยทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมศาสตร์ การวิจัยด้วยแบบสอบถาม (survey research) การวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences & Life Sciences) และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (statistics & econometrics)

โมเดลธุรกิจ | Business Model

Photo by David McBee on Pexels.com

ปัจจุบันเราอยู่ในโลกของ digital transformation และ Industry 4.0 การแข่งขันทุกวันนี้เป็นการแข่งขันด้วยนวัตกรรมทั้งด้านนวัตกรรมการผลิต และบริการ แต่นวัตกรรมที่สำคัญมากที่ทำให้องค์กรนำหน้าคู่แข่งได้อย่างหนึ่งคือ นวัตกรรมโมเดลธุรกิจ (business model innovation) WCG สามารถช่วยหรือเป็นที่ปรึกษาให้ท่านได้ในเรื่องการสร้างโมเดลธุรกิจ (business model generation)

กลยุทธ์ | Strategy

Photo by Pixabay on Pexels.com
Photo by JESHOOTS.com on Pexels.com

ทุกองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ แต่บางองค์กรอาจประสบปัญหาด้านการส่งต่อหรือ deploy กลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงปัญหาด้านการสื่อสารกลยุทธ์ให้ครอบคลุมทุกระดับของผู้ปฏิบัติงาน ผลที่ตามมาของปัญหาดังกล่าวคือ หน่วยงานต่างๆในองค์กรมีวัตถุประสงค์ (aim) ที่ไม่ตรงกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ (outcome) ขององค์กรในภาพรวม นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรไม่สามารถประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ที่ WCG เรามีทีมงานที่สามารถช่วยท่านได้ในการทำ alignment ด้านกลยุทธ์องกร การนำกลยุทธไปปฏิบัติและติดตามผลด้วย balanced scorecard strategy map รวมถึงการให้ความรู้ในการจัดทำกลยุทธเบื้องต้นตามหลัก สามมุมมองของนักกลยุทธ์ หรือ 3D Strategist’s Toolkits ที่เน้นความขั้นตอนของการจัดทำกลยุทธคือ การวางกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และการประเมินผล

การคาดการณ์อนาคต | Strategic Foresights

Photo by James Frid on Pexels.com

คำว่า Market Intelligence เป็นสิ่งเรารู้จักกันดี แต่คำว่า Strategic Foresight เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่ที่บางท่านอาจยังไม่คุ้นเคย เราจะสังเกตุได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เราจะได้ยินคำว่า disruption อยู่เสมอ นั่นหมายความว่าองค์กรต้องปรับตัวเชิงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา คำถามก็คือเราจะคาดการณ์อนาคตได้อย่างไรในสถาการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร บางองค์กรทำการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic foresight) เป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับตัวในสถานะการที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ WCG เรามีทีมที่ปรึกษา โคช และ trainer ที่มีประสบการณ์ในการทำ strategic foresights ไว้ช่วยเหลือท่าน

การบริหารทรัพยากรณ์บุคคล | Human Resources Management

Photo by Min An on Pexels.com

การบริหารทรัพยากรณ์บุคคลเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งขององค์กร การปรับตัวของงานด้านทรัพยากรณ์บุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและกลยุทธขององค์กรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บางองค์กรอาจมีปัญหาด้านระะบบ HR ที่ไม่สามารถปรับเข้ากับบริบทขององค์กรได้ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกมองว่าไม่เที่ยงธรรม การอบรมที่ไม่ได้เน้นที่ตัวบุคคล (IDP) อย่างเพียงพอ การสื่อสารกับบุคลาการที่ไม่ทั่วถึง การคัดเลือกพนักงานที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร การไม่ได้ใช้ขอมูล HR อย่างเพียงพอมาวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่ WCG เราสามารถช่วยท่านได้ในหลายประเด็นที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น training & development, performance management system, strategy alignment, career path, competency, skill matrix

การวิเคราะห์นโยบาย | Policy Analysis

Photo by Ricardo Esquivel on Pexels.com

นโยบายเป็นสิ่งที่ต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งก่อนการออกนโยบาย และหลังการนำนโยบายไปปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายมีผลกระทบต่อคนในวงกว้าง ดังนั้นการวิเคราะห์นโยบายจึงต้องมีความแม่นยำสูงตามหลักและระเบียบวิธีวิเคราะห์ที่เป็นสากล ที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่ WCG เราตระหนักดีว่าการวิเคราะห์นโยบายที่ดีนั้นต้องใช้ความรู้ ความชำนาญหลายด้ายเนื่องจากนโยบายนั้นถือว่าเป็นที่รวมของความรู้หลายสาขา (interdisciplinary) เราจึงมีทีมงานวิเคราะห์ที่มีความชำนาญหลากหลายไว้ให้บริการ

การประเมินโครงการณ์ | Project/Program Evaluation

Photo by Vanessa Loring on Pexels.com

ในขณะที่การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ถูกจัดทำในขั้นตอนก่อนการให้งบประมาณเพื่อทำโครงการโดยมองถึงความคุ้มค่าในการลงทุน การประเมินผลโครงการ (project evaluation) ประเมินหลังจากทำโครงการเสร็จแล้ว โดยประเมินทั้งในแง่ของผลตอบแทนการลงทุน และผลกระทบอื่น ๆ ว่าสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงการประเมินเพื่อการเก็บองค์ความรู้ระหว่างการบริหารโครงการ ที่ WCG เรามีทีมงานด้านการประเมินโครงการที่ใช้หลัก evaluation research ในการออกแบบการ (research design)เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการประมวลผลการประเมินได้อย่างแม่นยำ

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม | Social-Economic Impact Assessment

Photo by Rodolfo Clix on Pexels.com

ในการทำโครงการโดยทั่วไปแล้วต้องประเมินผลกระทบของโครงการ นอกจากผลกระทบด้านการเงินแล้ว หลาย ๆ โครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐต้องทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นจุดสำคัญคือการวัดผลกระทบอย่างแม่นยำ และการที่จะให้ได้ผลการศึกษาอย่างเที่ยงตรงนั้น จะต้องใช้การออกแบบการประเมินตามหลัก impact evaluation research design อย่างเคร่งครัด รวมถึงการสร้างตัวแบบหรือ model ในการประเมินอย่างเที่ยงตรง การประเมิน เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์สามารถทำได้หลายเทคนิคขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ เช่นการประเมินแบบ cross-sectional แบบ time series และแบบ longitudinal study ส่วนการวิเคราะห็ก็สามารถทำได้หลายเทคนิคเช่นกัน ที่ WCG เรามีทีมงานที่ชำนาญด้านการประเมินที่สามารถออกแบบการประเมินอย่างแม่นยำตามหลัก evaluation research design และวิเคราะห์ผลกระทบและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเที่ยงตรง

การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการณ์ | Feasibility Analysis

Photo by fauxels on Pexels.com

องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการวัดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนการให้งบประมาณเพื่อทำโครงการ การวัดความคุ้มค่าของโครงการในภาคเอกชนมองกันที่ความคุ้มค่าทางการเงินเมื่อเทียบกับต้นทุนของโครงการ โดยมีตัวชี้วัดหลัก เช่น net present value (NPV) internal rate of return (IRR) payback period เป็นต้น ส่วนในภาครัฐ นอกจากจะมองไปที่ตัวชี้วัดทางการเงินดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมองคลอบคลุมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เช่น ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ที่ WCG เรามีทีมงานที่สามารถช่วยท่านทำ feasibility study ได้

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

Blogs ที่น่าสนใจ

-ทำไมต้องใช้ radiation processing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: