การทำโมเดลธุรกิจ | BMG

Business Model Generation

Business Model Analysis

เราเชื่อว่าทุกองค์กรมีรูปแบบหรือโมเดลธุรกิจอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ต้องมีการปรับโมเดลทางธุรกิจอยู่เสมอ การสร้างและปรับโมเดลธุรกิจมีอยู่หลายวิธี แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การใช้ business model canvas (BMC) วิธีนี้เขียนแบบจำลองธุรกิจออกมาเป็นแผนภาพเหมือนจิตรกรเขียนภาพบนผืนผ้าใบ การเขียนโมเดลธุรกิจบนกระดาษเป็นแผนภาพทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าส่วนไหนของโมเดลจะต้องสัมพันธ์กันกับส่วนไหน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

โมเดลธุรกิจใช้ได้กับคนหลาย ๆ กลุ่ม ผู้ประกอบการใช้โมเดลโมเดลธุรกิจเพื่อนำสินค้านวัตกรรมใหม่ออกสู่ตลาด กรรมการผู้จัดการของบริษัทรู้ดีว่าจำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร ผู้นำหรือผุ้บริหารที่มีหน้าที่ออกนโยบายสาธารณะใช้โมเดลธุรกิจเพื่อสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว รวมถึงการสร้างงานและการให้บริการของภาครัฐ

โมเดลธุรกิจมีส่วนประกอบ 9 ส่วนคือ พาร์ทเนอร์หลัก กิจกรรมหลัก ทรัพยากรหลัก การเสนอคุณค่า ความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่องทางการนำเสนอ กลุ่มลูกค้า โครงสร้างต้นทุน และกระแสรายได้ เราจะใช้ส่วนประกอบทั้งหมดสร้างโมเดลธุรกิจไปด้วยกัน

ถีงแม้ว่ามีคนนิยมการใช้ BMC มาก แต่แนวทางการทำโมเดลธุรกิจอื่น ๆ ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามความเหมาะสม เช่นสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ส่วนใหญ่เขียนโมเดลธุรกิจโดยใช้ Lean Business Model Canvas

บริการของเรา

เราสามารถช่วยท่านเทำโมเดลธุรกิจได้ ทั้งในรูปแบบของการทำ workshop และเป็นที่ปรึกษาในการเขียน โดยใช้หลายวิธีตามความเหมาะสม คือ

1. RTVN (Resources, Transaction, Value, Narrative)

2. Lean Business Model Canvas

3. Business Model Canvas

4. Complex Business Model

นอกจากนี้เรายังช่วยท่านในด้าน

5. การทดสอบโมเดลธุรกิจ (business model testing) ด้วยหลายวิธีเช่น การทดสอบการเสนอคุณค่าให้ลูกค้า (value proposition) เป็นต้น

6. การประเมินโมเดลธุรกิจ (business model assessment) เช่น business model canvas and SWOT analysis, performance indicators เป็นต้น

GET IN TOUCH

ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com%d bloggers like this: