ที่ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Social Science Research

ABOUT

การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์นั้นทำได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ส่วนการวิเคราะห์นั้นเป็นได้ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขึ้นอยู่กับการออกแบบวิธีวิจัย หลายคนมีปัญหาด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เราสามารถช่วยท่านได้ทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีข้อมูลแบบ cross-sectional time series และ cross-sectional time series data ด้วยเทคนิคทางสถิติหรือเศรษฐมิติที่เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล เราเน้นการวิเคราะห์ที่จะทำให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่เที่ยงตรง (valid) มากที่สุด ด้วยการตรวจสอบสมมุติฐาน (assumptions) ของการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งอธิบายและเสนอผลการวิเคราะห์แบบเข้าใจได้ง่าย รวมไปถึงการแปรผลออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างดีเยี่ยม

บริการ
การออกแบบวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย
(research design)

การวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์ทางสถิติ และเศรษฐมิติ

GET IN TOUCH

Diane is always available for side collaborations and talks worldwide. If you want to chat about design, books, wine, or anything else, don’t hesitate in reaching out.

WRITING:

Lessons from remote interviewing
April 2020

What design mentees need
December 2019

How to foster collaboration
November 2019

%d bloggers like this: