วิเคราะห์กลยุทธ์ | Strategy Analysis

3D Strategy Toolkits

การวิเคราะห์และจัดทำกลยุทธ์

กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่หวังผลกำไรหรือไม่หวังผลกำไร วิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นสิ่งที่องค์กรตั้งไว้เพื่อไปให้ถึง ในขณะที่กลยุทธ์ คือ วิธีการที่ใช้เพื่อทำให้ประสบผลสำเร็จสำเร็จตามวิสัยทัศน์

การที่กลยุทธ์จะนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ได้นั้น จะต้องมีการคิด วิคราะห์ และวางแผน และนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม การวางแผนกลยุทธประกอบด้วยอยู่สามขั้นตอนคือ การวินิจฉัย (diagnose) วางออกแบบ (design) และนำกลยุทธที่ออกแบบหรือวางไว้ไปปฏิบัติ (implementation)

เครื่องมือที่นักกลยุทธ์ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ หรือที่เราเรียกว่า Strategist’s Toolkits มีอยู่หลายอย่าง ในแต่ละขั้นตอนของการทำกลยุทธ์นั้นจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไป

ทีมงานด้านกลยุทธ์ของเรามีความชำนาญในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์แบบ “สามมุมมองของนักกลยุทธ์” (3Ds Strategist’s Toolkits) กล่าวคือเครื่องมือในการวิเคราะห์แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ เครื่องมือที่มช้ในการวินิจฉัยปัญหาหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบกลยุทธ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

บริการของเรา

ทีมงานด้านกลยุทธของเราสามารถช่วยท่านได้ด้วยการจัดทำ workshop และเป็นที่ปรึกษาการวิเคราะห์ และจัดทำกลยุทธ โดยใช้เครื่องมือ 3 Ds strategist toolkits ซึ่งประกอบไปด้วย

  1. Diagnose มีหลายเครื่องมือวิเคราะห์เช่น STEEP Five forces VRIO Financial performance analysis Root-cause analysis เป็นต้น
  2. Design ในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้หลายเครื่องมือวิเคราะห์ เช่น Value chain analysis Hypothesis testing Segmentation analysis เป็นต้น
  3. Delivery ขั้นตอนนี้เป็นการนำไปปฏิบัติ มีเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามสำคัญสองอย่างคือ ฺBalanced scorecard และ Business model canvas

ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com

wise-businesses@outlook.com

%d bloggers like this: