การสื่อสารกลยุทธ์ | Strategy Communication

Communicating Strategy

การสื่อสารกลยุทธ

การทำแผนกลยุทธนั้นเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วสำหรับองค์กร บางองค์กรอาจจ้างที่ปรึกษาให้เข้ามาเป็นตัวกลางในการจัดการกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ให้ ถึงกระนั้นก็ตามเราจะเห็นได้ว่าเราต้องใช้ทรัพยากรณ์ในองค์กรเป็นอย่างมากในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลลัพท์ของการวิเคราะห์เพื่อมาใช้ในการทำกลยุทธ์ต่อไป

เราอาจทำแผนกลยุทธ์ได้สำเร็จเป็นอย่างดี แต่มีหลายองค์กรไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรในการกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผแนกลยุทธ์นี้ให้กับทุกคนในองค์กรเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน โดยเฉพราะอย่างยิ่งในการสื่อสารให้กลุ่มพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีบทบาทในการร่วมวางแผนกลยุทธ

การสื่อสารแผนกลยุทธที่ดีนั้นจะต้องเน้นไปที่ความชัดเจนของวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ที่วางไว้ การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราต้องยกระดับการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วม (participation and engagement) ในแผนกลยุทธของพนักงานในองค์กรทุกท่านด้วยการสื่อสารกลยุทธ์ให้เหมาะสม

การสื่อสารกลยุทธ์นั้นมีอยู่หลายขั้นตอนเช่น การอธิบายถึงหลักการหรือ concept ในสิ่งที่เรากำลังจะทำให้พนักงานเข้าใจเป็นอย่างดี การเล่าถึงความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบขององค์กรเมื่อเทียบกับคู่แข่ง การเปรียบเทียบวิธีการทำงานแบบเก่าและแบบใหม่ การใช้ design thinking และแผนภาพ รวมถึง strategy map เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน เป็นต้น

บริการของเรา

เราสามารถช่วยท่านได้ในการอบรม ทำ workshop ด้านการสื่อสารแผนกลยุทธ์

นอกจากนี้เรายังสามารถทำงานร่วมกับท่านในการทำการสื่อสารกลยุทธ์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น สร้าง employee engagement ในแผนกลยุทธ การใช้ design thinking การสื่อสารด้วย balanced scorecard strategy map เป็นต้น

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: