การวิบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resources Management

ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้ คือ คน การวางระบบงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคปัจจุบัน ปรัชญาในการให้บริการของเราจะเน้นการบูรณาการงานด้าน HRM & HROD 

เริ่มต้นจากการออกแบบและจัดทำโครงสร้างองค์กรที่ตอบโจทย์ธุรกิจ โดยนำแผนธุรกิจเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์และใช้โครงสร้างองค์กรเป็นเครื่องมือในการอธิบายสายการบังคับบัญชาและการสั่งการทั้งหมด จากนั้นจึงกำหนดรายละเอียดของงานไว้ใน Job description (JD) ตามแต่ละตำแหน่งงานที่มีในโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้น เราจะมีการออกแบบ JD ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร เพื่อใช้เป็นเอกสารที่จะกำหนดคุณสมบัติของคน ลักษณะงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น (competency) และความคาดหวังต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการ และยังสามารถนำไปใช้ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การอบรมและพัฒนา การเติบโตในสายอาชีพที่สูงขึ้น 

ในด้านอัตรากำลังคน การออกแบบวิเคราะห์ค่างานในแต่ละตำแหน่ง ประเมินอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรที่กำหนดขึ้นเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบการสรรหาว่าจ้างบุคลากรอย่างเป็นระบบ

เมื่อรับบุคลากรเข้ามาร่วมงานแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาตามแต่ละตำแหน่งงาน มีการออกแบบแผนการอบรม แผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP) การสอนงานด้วยหลักสูตร on the job training (OJT) การจัดทำ OJT matrix ให้สอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน และปรับให้เข้ากับโครงสร้างทางธุรกิจ พนักงานพร้อมที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพและเติบโตไปพร้อม ๆ กับการดำเนินธุรกิจ 

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ ระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์กรต้องออกแบบระบบการประเมินทดลองงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีด้วย KPI  OKRs และอื่น ๆ

นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยวางระบบโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และนำข้อมูลภายนอกมาร่วมในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะด้วย ระบบการพัฒนาสายอาชีพ (career path) ระบบการบริหารคนดีคนเก่ง (talent management) การสร้างวัฒนธรรมและความผูกพันของคนในองค์กร เป็นต้น โดยภาพรวมเราพร้อมให้คำปรึกษางานด้านการพัฒนาองค์กรและด้านการบริหารทรัพยากรมุษย์ ในหลายด้าน เช่น

บริการของเรา

Strategic Planning

Job Analysis

Job Description & Job Evaluation

Recruitment & Selection

Learning & Development

Performance Management

Career & Talent Development

HR Strategy Allignment

Skill Matrix


ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com

wise-business@outlook.com

%d bloggers like this: