การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของนโยบาย | Socio-economic Impact Analysis

Impact Evaluation & Assessment

การวิเคราะห์ผล และผลกรทบทางเศรษฐกิจและสังคมของนโยบายหรือโครงการ

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ทั้งก่อน และหลังการทำนโยบาย (หรือโครงการ) นโยบายที่องค์กรจัดทำนั้นถือว่าเป็นการแทรกแซง (intervention) เพื่อให้เกิดผลในเชิงที่ก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม การประเมินก่อนเริ่มการแทรกแซ่ง (Ex ante) นั้นเป็นการประเมินผลเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าว่านโยบายหรือโครงการนั้นจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวันข้างหน้าอย่างไรบ้าง

ส่วนการประเมินผลอีกอย่างหนึ่งคือ การประเมินผลหลังการแทรกแซง (Ex post) มีวัตุประสงค์เพื่อให้เข้าใจว่าการแทรกแซงด้วยนโยบาย (policy intervention) นั้นได้ส่งผลในการแก้ปัญหาให้ส่วนรวมตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ หรือผลของนโยบายนั้นก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ อย่างไร

ในการประเมินผลหลังทำนโยบายนั้นมีสองประเภทคือ การประเมินผล (impact evaluation) และการประเมิน (impact assessment) การประเมินผลกระทบของการแทรกแซงด้วยนโยบายแบบ impact assessment นั้นเน้นไปที่ผลกระทบของนโยบายหรือโครงการที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม ผลที่ได้จากการประเมินจะถูกนำมาปรับปรุงนโยบายต่อไปเพื่อให้ส่งผลที่แม่นยำมากขึ้น

ในขณะที่การประเมินผลแบบ impact evaluation มีของเขตงานที่กว้างกว่า กล่าวคือมองไปที่ความเหมาะสมของการออกแบบนโยบาย ต้นทุนในการแทรกแซงด้วยนโยบาย และ ประสิทธิภาพของการแทรกแซง ผลทางลบที่อาจตามมมาจากการทำนโยบายหรือการแทรกแซง เป็นต้น

บริการของเรา


เราสามารถช่งยท่านได้ในการประเมินนโยบายหรือโครงการในทั้งสองรูปแบบคือ


-Impact assessment หรือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของ

Project/Policy evaluation หรือการประเมินนโยบายหรือโครงการ

ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com%d bloggers like this: