การวิเคราะห์นโยบาย | Policy Analysis

การวิเคราะห์นโยบาย | Policy Analysis

การวิเคราะห์นโยบายนั้นส่วนใหญ่ใช้ในภาครัฐเพื่อหาค้นหาหรือประเมินทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ประสบผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์นโยบายนั้นถูกใช้ในองค์กรใหญ่ๆ ในภาคเอกชนและองค์กรการกุศลทีมีนโยบายที่ซับซ้อนและส่งผลต่อคนในวงกว้าง

โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์นโยบายมีสองแนวทางคือ วิเคราะห์นโยบายที่มีอยู่แล้ว และวิเคราะห์นโยบายใหม่ การวิเคราะห์นโยบายที่มีอยู่แล้วนั้นเป็นการอธิบายบริบทของยโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และมองในแง่ผลลัพธ์ของนโยบายนั้นๆ ส่วนการวิเคราะห์นโยบายใหม่นั้นเน้นที่กระบวนการจัดทำนโยบาย หลักการและเป้าหมายของนโยบาย และผลลัพธ์ที่คาดหวัง รวมถึงการทำมข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

เครื่องมือในการวิเคราะห์นโยบายมีพื้นฐานอยู่บนหลักเศรษฐศาสตร์ และหลักการวิจัย เข่น market failure, externality, fiscal and monetary policy, evaluation research เป็นต้น การวิเคราะห์วิเคราะห์นโยบายส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น การให้คำนิยามปัญหาหรือประเด็นนโยบาย การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ และการทำข้อเสนอทางนโยบาย

บริการของเรา

เราสามารถช่วยท่านทำการวิเคราะห์นโยบาย และเขียนเป็นรายงานตามรูปแบบมาตรฐานที่มีเนื้อหาหลัก ๆ คือ

-การกำหนดโจทย์หรือประเด็นนโยบาย

-การเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูล โดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง

-การสรุปผลการวิเคราะห์และทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนหลักการและระเบียบวิธีวิธีประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม

นอกจากนนี้เรายังมีบริการด้าน

การวิเคราะห์โคงการ (project evaluation and assessment)

การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: