การวิจัย

Research

การวิจัย

หลายท่านอาจกำลังคิดที่จะทำวิจัย หรือกำลังทำวิจัยอยู่ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือจะดำเนินการต่อไปอย่างไร ทีมงานด้านการวิจัยเราสามารถช่วยท่านได้ เริ่มตั้งแต่การสร้างสมมุติฐานการวิจัย ออกแบบโครงการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยตามมาตรฐานสากลได้ เก็บข้อมูลวิเคราะห์ผล และการทำบทสรุปเชิงนโยบาย รวถึงบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ส่วนที่เป็นหัวใจของการวิจัยคือการวิเคราะห์ข้อมูล บางท่านจะรู้สึกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ซับซ้อน เพราะต้องใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความผลวิเคราะห์ออกมาเป็นบทสรุป และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (policy implication)

เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการวิจัยและวิเคราะห์มามากกว่า 20 ปีในระดับสากล เราสามารถช่วยท่านได้ ตั้งแต่การเริ่มวางแผนวิจัย ตั้งสมมุติฐาน การเก็บข้อมูล วางแผนวิเคราะห์ การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติและเศรษฐมิติ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับก้าวหน้า ที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผลการวิเคราะห์จะถูกแปลงเป็นข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้นำไปใช้ได้จริง

สมาชิกในทีมงานวิจัยและวิเคราะห์ของเราส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์งานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระหว่างประเทศเป็นจำนวนมาก เราจึงมั่นใจว่าเราสามารถให้บริการท่านด้วยผลงานที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล นอกจากกนี้เราสามารถเขียนงานวิจัยได้ดีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บริการของเรา


ทีมงานด้านการวิจัยของเราสามารถช่วยท่านในด้านการวิจัยได้ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการวิจัย

  1. การเขียนโครงการวิจัย
  2. การออกแบบการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยสากล
  3. การตั้งสมมุติฐานการวิจัย
  4. การทำ survey of literature
  5. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และเศรษฐมิติ
  6. การตีความผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นบทสรุปเชิงบริหารและเชิงนโยบาย

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: