การวิจัยโดยใช้แบบสำรวจ

Survey Research

การวิจัยเชิงสำรวจ (survey research)

ตัวอย่างของการวิจัยชนิดนี้มีหลายอย่าง เช่น การวิจัยภายในองค์กรด้านความพึงพอใจของพนักงาน หรือความสุขในการทำงาน หรือความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้สินค้าและบริการของท่าน

เราจะพบว่าเมื่อทำวิจัยด้วยแบบสอบถาม ผู้รับจ้างมักจะรายงานเพียงความถี่หรือค่าเฉลี่ย (frequency distribution & descriptive statistics) หากเราต้องการเพียงเท่านี้ เราคงไม่ต้องจ้างใครทำ เพราะเราสามารถใช้ Google หรือ Survey Monkey ได้ เมื่อเราทำงานประเภทนี้ เราต้องการรู้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วย

ทีมงานของเราไม่ได้ทำเพียงแค่การออกแบบสอบถามและการวิเคราะห์เบื้องต้น เช่น การทำสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงความถี่ของข้อมูล หรือตารางแจกแจงความถี่แบบสองทาง ตามที่โปรแกรมมาตรฐานในการทำแบบสอบถามเตรียมไว้ให้อย่างอัตโนมัติ แต่เราสามารถทำการวิเคราะห์ได้ลึกกว่านั้นมาก

เราตระหนักหนักว่าผลทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุของการเกิดขึ้น ดังนั้น เราจึงเน้นการวิเคราะห์แบบสอบถามตามหลักการของเหตุผล คือ ตัวแปรต้นและตัวแปรตามโดยใช้เทคนิคทางสถิติหลายอย่าง ทั้งที่เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์/เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรสองตัว (bivariate) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรหลายตัว (multivariate analysis) เช่น การใช้ regression analysis,  multivariate analysis of variance และ logit analysis เป็นต้น

การวิเคราะห์เชิงลึกในลักษณะนี้ จะทำให้สรุปเหตุและผลได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ตีความผลการวิเคราะห์เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการของเรา

Research design

Data collection

Analysis

Conclusion

Policy implications

GET IN TOUCH

Diane is always available for side collaborations and talks worldwide. If you want to chat about design, books, wine, or anything else, don’t hesitate in reaching out.

WRITING:

Lessons from remote interviewing
April 2020

What design mentees need
December 2019

How to foster collaboration
November 2019

%d bloggers like this: