การประเมินความเป็นไปได้ | Feasibility

Feasibility Study

การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

  องค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชนมีการวัดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนการให้งบประมาณเพื่อทำโครงการ การวัดความคุ้มค่าส่วนใหญ่มองกันที่ความคุ้มค่าทางการเงินเมื่อเทียบกับต้นทุนของโครงการ มีตัวชี้วัดหลักที่ใช้ประเมิน เช่น net present value (NPV) internal rate of return (IRR) payback period เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับองค์กรในภาครัฐ การมองไปที่ตัวเลขทางการเงินอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ต้องมองกว้างโดยรวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย การประเมินความคุ้มค่าจึงต้องใช้เทคนิคทางการบริหารเข้ามาช่วยหลายอย่าง เช่น การทำการวิเคราะห์ตลาดด้วยเทคนิคที่เป็นทั้งแบบคุณภาพและปริมาณ เช่น การทำ STEEP Analysis การประเมินทรัพยากรที่ใช้ การประเมินกระแสเงินสด (cashflow statement) การประเมินและควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น ในบางโครงการจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิค (technical analysis) ด้วย

ปัญหาประการหนึ่งที่ทีมงานของเรามองเห็นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือ การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนทำโครงการ หรือในขั้นตอนของการของบประมาณ มักมีข้อสรุปว่าโครงการมีผลความคุ้มค่าที่ดีมาก คุ้มต่อการลงทุน แต่หลังจากโครงการเสร็จสิ้น กลับไม่สามารถสร้างความสำเร็จได้ตามคาดหวัง

ดังนั้น จุดสำคัญสำหรับการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารโครงการล่วงหน้าได้ การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจก่อนและหลังการทำโครงการเป็นสิ่งที่ควรทำทั้งก่อนการเริ่มโครงการ และหลังโครงการเสร็จสิ้นได้สักระยะหนึ่งจนสามารถเก็บข้อมูลวัดความสำเร็จได้

บริการของเรา

การทำ feasibility analysis ของโครงการ

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (economic and social impact analysis)

ปรึกษาเรา

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: