การประมินผลโครงการ | Evaluation

Project/Program Evaluation

การประเมินผลกระทบของโครงการ (evaluation)

ในการประเมินผลกระทบของโครงการทั้งในระยะสั้น (project) และระยะยาว (program) เพื่อการตัดสินใจนั้นเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เราตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินผลกระทบที่ถูกต้องและแม่นยำตามระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ โดยเลือกใช้การออกแบบการวิจัยเพื่อการประเมิน (research design) ที่เหมาะสม ควบคู่กับการเลือกตัวชี้วัดผลกระทบ (impact outcomes) ที่เที่ยงตรง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติและเศรษฐมิติอย่างถูกต้องกับประเภทของข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งจะทำให้ได้ผลการประเมินที่แม่นยำ การประเมินโดยทั่วไปสามารถทำได้ทั้งคนในองค์กรและคนนอกองค์กร แต่การทำโดยคนในองค์กรในโครงการสำคัญ ๆ ที่ต้องการความแม่นยำสูงนั้นไม่เหมาะสมมากนัก เพราะคนในอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ซึ่งอาจส่งผลถึงการมีอคติต่อผลลัพธ์ของการประเมินได้ อีกประการหนึ่ง คือ คนในอาจไม่กล้ายกประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงให้ผู้บริหารทราบ   และอาจเป็นไปได้ที่คนในอาจไม่มีความชำนาญเฉพาะด้านทางด้านนี้ อาจทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นหลายองค์กรจึงใช้คนนอกที่มีความชำนาญด้านนี้มาประเมินให้

บริการของเรา

Evaluation Research Design
Data collection
Impact assessment
Policy Analysis

ติดต่อเรา

wise-companions@outlook.com

wise-companions@outlook.com

%d bloggers like this: